landwerk logo

Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Activiteiten

november 2016

Cursus Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden

15 november 2016

De sterk toegenomen atmosferische stikstofdepositie sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft geleid tot een sterke aantasting (o.a. verzuring en eutrofiëring) van natuurterreinen in Nederland. Brongerichte maatregelen hebben vanaf 1993 tot 2003 geresulteerd in een flinke reductie van de stikstofemissies en –depositie (voornamelijk van gereduceerd N), maar de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt voor vele natuurtypen vaak nog fors overschreden. Door het uitvoeren van herstel- en beheersmaatregelen wordt getracht deze negatieve effecten van atmosferisch stikstof te mitigeren. Om…

Find out more »

Cursus vernieuwing in de natuurwetgeving

15 november 2016

Cursus over vernieuwing in de natuurwetgeving. De cursus duurt een halve dag en kost €295,-

Find out more »

Veldwerkplaats Duurzame Duindynamiek

15 november 2016 @ 10:00 - 16:30

Hoe zorgen we er met windsleuven, kaal maken en nabeheer voor dat de dynamiek in de zeereep en het buitenduin toeneemt en in stand blijft? Wat zijn de resultaten op dit moment? En hoe duurzaam is deze dynamiek? Dat zijn de centrale vragen op deze Veldwerkplaats over het duingebied Noordwestkern in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het beheergebied van PWN en Natuurmonumenten. Hier zijn in 2013 vijf grote sleuven gegraven in de zeereep en vijf achterliggende paraboolduinen kaal gemaakt en…

Find out more »

Cursus vernieuwing in de natuurwetgeving

22 november 2016

Cursus over vernieuwing in de natuurwetgeving. De cursus duurt een halve dag en kost €295,-

Find out more »

Veldwerkplaats: Verlanding Laagveenpetgaten

23 november 2016

Veel petgaten in het veenweidegebied zijn verland en de verlandingsvegetaties zijn verouderd. De vraag is: waarom vindt natuurlijke verlanding en de daarop volgende successie naar trilvenen nauwelijks nog plaats, ook niet in speciaal daarvoor recent gegraven petgaten? Onder welke condities vindt wel verlanding plaats en hoe kunnen we dit stimuleren?  Wat zijn goede voorbeelden? Hierover gaat deze Veldwerkplaats waarin de resultaten van historisch- en veldonderzoek en recente experimenten centraal staan. Om de veroudering van verlandingsvegetaties in het laagveengebied tegen te…

Find out more »

december 2016

Veldwerkplaats Hoogveenherstel

7 december 2016

Hoogveenbeheerders opgelet! In oktober verschijnt de Handleiding Hoogveenherstel, n.a.v. OBN-onderzoek. Er komt een pdf/papieren en een online variant. We willen deze handleiding graag toelichten op deze Veldwerkplaats in het Aamsveen van Landschap Overijssel vanwege de aanwezigheid van gradiënt van hoogveen, via schraallanden naar (alluviaal) bos en beek én veel herstelmaatregelen zijn in voorbereiding. Op deze Veldwerkplaats leggen we de relatie tussen theorie en praktijk Waar in het verleden het onderzoek en het beheer zich vooral op het herstel van de…

Find out more »

Veldwerkplaats Lichtvervuiling

16 december 2016

Net als alle dichtbevolkte gebieden in de rest van de wereld wordt Nederland ’s nachts steeds meer verlicht. Maar wat zijn eigenlijk de effecten van verlichting? Deze veldwerkplaats gaat in op de effecten op verschillende diergroepen. Op welke locaties moet je extra voorzichtig zijn met licht? Hoe zit het met de gevoeligheid van verschillende diergroepen? Hoe kan je schadelijke effecten voorkomen? Daarnaast wordt er ingegaan op mitigerende maatregelen om schadelijke effecten te voorkomen/beperken.

Find out more »

oktober 2017

Symposium ‘De populier’ Een boom met perspectief

27 oktober 2017 @ 13:00 - 17:00

Populieren geven nog een vertrouwd beeld in het Nederlandse landschap. Maar de snelle groeier raakte de afgelopen decennia uit de gratie. Terwijl nog maar weinig populieren werden geplant en inheemse soorten een zeldzaamheid zijn geworden, vormt de boom in de stad steeds vaker een probleem. Veel oude Canadese klonen worden als een veiligheidsprobleem gezien. Toch lijkt de populier in Nederland op een nieuw kantelpunt te staan. Staatsbosbeheer wil de boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. In…

Find out more »
+ Exporteer Evenementen