Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en de provincies hebben deze week afspraken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuurbeleid. De provincies worden daarmee geheel verantwoordelijk . Doel van de notitie is om in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur te realiseren, de biodiversiteit te verbeteren en internationale natuurdoelen te bereiken. Ook worden beperkingen in de economische ontwikkelingsruimte door de stikstofemissie weggenomen. Tot en met 2017 is in totaal €800 miljoen beschikbaar, daarna structureel €200 miljoen per jaar.

Uit een QuickScan van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) blijkt dat dankzij het Natuurpact een groot aantal planten- en diersoorten duurzaam in stand worden gehouden en de ecologische waterkwaliteit verbetert. Uitbreiding en inrichting van natuurgebieden hoeft bovendien niet meer betaald te worden uit de verkoop van bestaande natuurgebieden een aantal belemmeringen in de praktische uitvoering van het natuurbeleid worden opgeheven.
Dankzij de Hoofdlijnnotitie zijn in 2027 voor ruim 65 procent van de doelsoorten van de Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) de condities voldoende  voor duurzame instandhouding  (in 2010 nog ruim 45 procent). De internationale lange-termijn doelen zijn in 2027 nog niet binnen bereik. Ook benadrukt het PBL dat de keuzes die provincies gaan maken bij de uitvoering, cruciaal zijn voor de te bereiken effecten.

Lees het bericht op de website van het ministerie van Economische Zaken >

Lees meer over de QuickScan van het PBL >