Handreiking provincie Utrecht voor vrijkomende agrarische bedrijven

Met een praktische handreiking helpt de provincie Utrecht gemeenten en particulieren om creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische gebouwen en erven. Dat agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen, is een onvermijdelijk gevolg van de schaalvergroting in de landbouw. Eigenaren zoeken naar nieuwe gebruiksvormen, zoals een extra woning, zorgvoorziening of een bedrijf. Provincie Utrecht […]

Kabinet stemt in met tiende tranche van Crisis- en herstelwet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw). Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving. In deze tranche wordt geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte. In de tiende tranche van […]

Seminar Tijdelijk bestemmen

Landwerk organiseert op 11 november een seminar over het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Deze gebieden kunnen een tijdelijke andere functie krijgen met een maatschappelijke én economische meerwaarde tot gevolg. Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de belangstelling van grondeigenaren, zoals gemeenten […]

Nieuw boek voor ruimtelijk planvormers

Landwerk brengt deze week samen met Hogeschool Van Hall Larenstein een nieuw boek uit over praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. In de loop van de jaren zijn veel onderzoeksmethoden ontwikkeld om de stedelijke en landschappelijke ruimte te analyseren. Want: wie een inrichtingsplan maakt voor een park, plein, stadsdeel of groengebied, moet eerst op onderzoek […]

Mobiliteit in agrarische grond noodzakelijk

Meer dan zeventig agrarische grondexperts hebben op 2 juli bij Rabobank Nederland met elkaar gediscussieerd over wat nodig is om beweging te krijgen in de agrarische grondmarkt. Dit heeft geresulteerd in de “Verklaring van de Croeselaan” met vijf statements die het Ministerie van Economische Zaken in ontvangst heeft genomen. De verklaring is ondertekend door de […]

Publicatie Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

De manier waarop in Nederland gebieden worden ontwikkeld is sinds eind 2008 fundamenteel veranderd. Steeds vaker komt het initiatief van particulieren of bedrijven in plaats van de overheid. Creatieve en slimmere vormen van gebiedsontwikkeling zijn daarbij belangrijk. Om te leren van de praktijkervaringen van 24 nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de […]