Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen zijn het eens over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. De waterschappen hebben met IenM bekeken hoe het waterbeheer, zoals dat nu geregeld is in de Waterwet, verankerd wordt in de Omgevingswet. Gezamenlijk is nu toegewerkt naar een set afspraken.

Lees verder