Tijdschrift Landwerk, december 2016

cover landwerk december 2016

In het december nummer van Landwerk deze keer o.a.:

Thema: Voedsel en landschap

Foodies praten over eten, landschappers over natuur en landbouw. Landwerk besteed dit nummer aandacht aan de twee gescheiden van voedsel en landschap. Omdat ze eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Bezuinigen op natuur

De afgelopen jaren is in het Nederlandse natuurbeleid veel veranderd. De ontwikkeling van natuur en het beheer van natuur is met het gesloten Natuurpact gedecentraliseerd van de Rijksoverheid
naar de provincies. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is herijkt en heet inmiddels het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarnaast heeft de afgelopen vijftien jaar het overheidsbudget voor het natuurbeheer regelmatig gefluctueerd en is ook de visie op het natuurbeleid veranderd. In zijn nieuwste natuurvisie spreekt het kabinet bijvoorbeeld de wens uit om natuur ván en vóór de samenleving te laten zijn en natuur een solide basis te geven. Wat heeft dit alles voor consequenties gehad voor het beschikbare budget?

Lege stallen slopen

Een verwachte sterke toename van lege stallen, schuren en vervallen boerderijen houden de gemoederen van menig gemeentebestuur momenteel aardig bezig. De agrariërs zagen deze opstallen
immers hun hele leven al als een soort pensioenvoorziening. Maar als er geen kopers voor zijn, verloedert het platteland in snel tempo. Henk van Paassen van DORPenLANDadvies organiseerde daarom twee excursies in de Gelderse Vallei om te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Geld verdienen aan een gezonde bodem

Werken aan bodemkwaliteit is hot. Keuzes in landgebruik dragen in belangrijke mate bij aan de verbetering van de bodemkwaliteit op een melkveebedrijf. Aan de hand van de resultaten van een
langjarige proef in België worden enkele effecten van landgebruik (grasland en bouwland) op de bodemkwaliteit zichtbaar gemaakt. En het blijkt dat bodemkwaliteit niet alleen goed is voor de
bodem, biodiversiteit en waterregulatie maar ook voor de portemonnee, heeft het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Wageningen Livestock Research berekend.