Tijdschrift Landwerk, september 2014

Landwerk september 2014

Archeologisch onderzoek

Burgers, bedrijven en overheden vinden de verplichtingen voor archeologisch onderzoek vaak onnodig, duur en tijdrovend. Helemaal niet nodig, betoogt Peter Schut. Hij heeft als regioarcheoloog een werkwijze ontwikkeld waardoor veel minder onderzoeken nodig zijn, veel goedkoper is en bovendien draagvlak voor archeologie oplevert!

Lees dit artikel online:

Ontwikkelingsplanologie

Op het Eiland van Schalkwijk proberen overheden de ontwikkelingsplanologie toe te passen. Peter Prins zet de ervaringen hierin af tegen zijn ervaringen met ontwikkelingsplanologie in het Brabantse Vlagheide. Er is nog ene wereld te winnen in Schalkwijk.

Dienst landelijk gebied in brokjes

Vorig jaar oktober kondigden de provincies en het ministerie van Economische Zaken aan dat ze de Dienst Landelijk Gebied zouden gaan opheffen. Hoewel dat voor velen toch als een verrassing kwam en een bijna onvoorstelbaar plan leek, gaat het er nu toch echt van komen. DLG wordt ontmanteld en de meeste mensen gaan elders werken. Tjebbe de Boer van DLG vertelt wie welke taken in het vervolg gaat doen.

Lees dit artikel online:

Meepraten over de geul

Nog voordat er iets besloten is over hun gebied, mogen de bewoners uit Varik al meepraten over de toekomst. In het Deltaprogramma Rivieren onderzoekt de overheid hoe Nederland in de toekomst hoogwater het beste veilig kan afvoeren naar zee. En dat blijken burgers hele goed te kunnen. De discussie gaat dan tenminste over het hoe en waar in plaats van het waarom en ‘hier niet’.

Burgerkracht voor natuur

Burgers willen steeds meer directe zeggenschap hebben over hun leefomgeving. Ze ontplooien allerlei eigen initiatieven waarmee ze in feite invulling geven aan een soort informele en participatieve vorm van democratie. Tegelijkertijd stellen burgers steeds vaker vraagtekens bij het democratische gehalte van overheidsbeleid. Burgerinitiatieven en overheidsbeleid geven allebei vorm aan democratie, als onderdeel van respectievelijk participatieve en representatieve democratie. Is binnen het natuurdomein wellicht een combinatie van beide vormen mogelijk, vroegen Alterra-onderzoekers Irini Salverda, Marcel Pleijte en Rosalie van Dam zich af.

Gewoon een goed gesprek

De helft minder bezwaarprocedures door simpelweg een gesprek met de indiener te houden. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch neemt het aantal procedures in de Achterhoek en Twente zo spectaculair af sinds er mediators worden ingezet bij conflicten. En sinds alle gemeenteambtenaren met klantcontacten er een cursus hebben gehad om te leren luisteren, samen te vatten en door te vragen.

Lees dit artikel online: