De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Europese natuurorganisaties zijn daarom een petitie gestart om de richtlijn intact te houden.

De Kaderrichtlijn Water is Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater uiterlijk in 2027 op orde is. Het gaat hierbij ook om herstel van leefgebied voor veel soorten vissen, libellen en amfibieën, het realiseren van vrijstromende rivieren om vissen vrije doorgang te bieden en het tegengaan van vervuiling. Zo moeten lidstaten aan de hand van stroomgebied-beheerplannen aangeven welke doelen ze stellen en welke maatregelen ze nemen.

De Europese Commissie is een publieksconsultatie gestart om Europese burgers de kans te geven aan te geven of de richtlijn wat hen betreft goed is. Iedereen kan die consultatie invullen. Een aantal grote Europese natuurorganisaties waaronder WWF, Birdlife en Wetlands International hebben een publieksactie opgezet met als doel zoveel mogelijk stemmen voor een positieve uitslag voor de kaderrichtlijn van de Europese publieksconsultatie te behalen. De gezamenlijke natuurorganisaties hebben hier al voorwerk voor verricht, waardoor een simpele ondertekening van het vooraf ingevulde formulier voldoende is. Dat kan tot 4 maart 2019. Lees meer.