In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken informatie over de maatschappelijke uitvoeringsagenda Natuurvisie die Rijk en provincies samen opstellen. Het kabinet wil een effectieve invulling geven aan de natuurdoelen die Nederland internationaal heeft afgesproken. In de rijks- en provinciale natuurvisies is een gemeenschappelijke lijn zichtbaar: betere verankering van de maatschappelijke betekenis van natuur, meer aandacht voor participatie van burgers en andere actoren, verbinden aan de andere kerntaken van het Rijk en de provincies en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen.

De eerste presentatie van de agenda is op de Natuurtop die de provincies organiseren op 5 februari. Daarna zal worden getoetst of het ingezette beleid effectief is en of de gewenste veranderingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarbij zal worden gekeken of alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en of de resultaten leiden tot een sterkere natuur. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd aan de hand van de voortgang op de 8 doelen van de rijksnatuurvisie.

Lees meer op groeneruimte.nl >
Download de kamerbrief op rijksoverheid.nl >