Tijdschrift Landwerk, april 2015

landwerk2015-2-cover-klein

Verkaveling zonder DLG

Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. DLG werkte tachtig jaar lang als uitvoeringsorganisatie aan de inrichting van het landelijke gebied in Nederland en was vooral bekend om zijn aandeel in de verkavelingen in Nederland. Voor de inrichting van het landelijk gebied voerde DLG allerlei soorten verkavelingprojecten uit, elk met eigen kansen en successen. In dit artikel bespreken we deze aan de hand van Zeeuwse voorbeelden en geven een doorkijk naar de toekomst zonder DLG.

Participatielandschap

De maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en landschap is de afgelopen tien jaar, ondanks de bezuinigingen en het negatieve politieke sentiment, flink gestegen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Keimpe Wieringa, hoofd van de sector natuur en landelijk gebied van het PBL, over de trends die het PBL signaleert. “Veel belangrijker nog is dat de rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en burgers verandert. De nieuwe natuurinitiatieven zijn bijzonder waardevol, omdat ze aansluiten bij de verbreding van het natuurbeleid, die de overheid beoogt.”

Ruimte onder de grond

De laatste maanden bepaalt de aardgaswinning voor een belangrijk deel de media. Een van de oorzaken voor de discussie daarover is dat er in Nederland eigenlijk nauwelijks een beleid is voor de ondergrond. De structuurvisie Ondergrond moet daar verandering in brengen. Projectleider Ruud Cino vertelt over de voortgang.

De vergroening verbleekt

Na een jarenlange voorbereiding treedt dit jaar de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in werking. Belangrijkste onderdeel daarin is de vergroening van dit GLB. De gedachte erachter is dat voor boeren een tegenprestatie moeten leveren voor de subsidies die zij krijgen. Nu het stof van de discussie en besluitvorming over wat die tegenprestatie dan zou moeten inhouden, is gedaald, wordt duidelijk dat er in de praktijk niet veel van de vergroening te zien zal zijn.

Lees dit artikel online:

Rijksadviseur Eric Luiten wil nationaal landschapsplan samenstellen

Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten wil een nationaal landschapsplan ontwikkelen. Luiten merkt dat provincies en andere organisaties nog worstelen met de opheffing van het rijkslandschapsbeleid, terwijl ze wel veel aandacht hebben voor ruimtelijke kwaliteit. Luiten wil een praktisch plan, een soort onderlegger die partijen houvast geeft. Er komt nog wel een andere naam, want nationaal, landschap en plan zijn wel erg twintigste eeuw. “Het wordt in ieder geval geen nostalgische poging tot het herintroduceren van rijkslandschapsbeleid.”

Integraal werken in Overijssel gaat meestal goed

Een belangrijk doel van de nieuwe Omgevingswet is het realiseren van meer samenhang in beleid voor de fysieke leefomgeving. Een van de instrumenten die daarvoor straks ter beschikking staat is de Omgevingsvisie. De provincie Overijssel werkt er volgens gedeputeerde Bert Boerman al jaren naar volle tevredenheid mee. Maar in de praktijk is het soms nog vallen en opstaan, aldus Judith Snepvangers van Landschap Overijssel.

Lees dit artikel online: