Tijdschrift Landwerk, december 2013

 Landwerk2013-6-cover

Ruilverkavelingsgebied Maas en Waal-West

Het misschien wel het leukste moment van de excursie door de gemeente Maas en Waal is als we de dijk af rijden. De reisleider heeft de deelnemers al een uur voorbereid, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren. Nog slechts een enkele bocht en dan rijden we echt het ruilverkavelingsgebied Maas en Waal West in. Dit is het dan, hier zijn we voor gekomen. Het ruilverkavelingsgebied is een van de acht Nederlandse landschappen die zijn aangewezen als cultuurhistorisch belangrijk wederopbouwgebied. De deelnemers zijn verrast en opgetogen. Met de inleiding op de historie en de waterbeheer van het gebied, en een paar excursiepunten op de dijk, zijn we er van overtuigd dat dit niet zomaar een landbouwgebied is, maar inderdaad de moeite waard om te laten zien, te beleven en te bewaren.

Een veegplan legt de focus weer op het stimuleren van ontwikkeling

Sinds 2008 zijn gemeenten druk bezig geweest met het actualiseren van de bestemmingsplannen, ook voor het landelijk gebied. Natuurlijk met de bedoeling om ook ontwikkelingen in deze bestemmingsplannen mee te nemen. Doordat de actualisatie veel omvattend was en onder hoge tijdsdruk moest plaatsvinden is dat vaak niet gelukt. De planning en het halen van de deadline van 1 juli 2013 kregen daarbij immers voorrang boven de inhoud. Daarom is het nu tijd voor het opnieuw stimuleren van ruimtelijke ontwikkeling met kwaliteit.

Lees dit artikel online:

Zorgcoöperaties

Het is de ultieme vorm van coöperatie: de zorg van mens tot mens op de boerderij. Coöperaties in de zorg zijn er veel en heel divers: lokale burgerzorg, huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, audiciens, maar ook medisch specialisten, zorginstellingen en ziekenhuizen – allemaal werken ze samen. In deze laatste aflevering van de serie over coöperaties twee mooie voorbeelden van hoe coöperatie individuele ondernemers bekrachtigt om te kunnen focussen op waar ze echt goed in zijn: menselijke zorg.

Natuurwetgeving hoeft niet ingewikkeld te zijn

Natuurwetgeving is voor veel overheden een zogenaamd hoofdpijndossier. Het lijkt wel of er niemand blij van wordt dat we de natuur in Nederland zo goed beschermen. De gemeente Zwolle heeft daarom een andere manier van werken ontwikkeld waarbij de natuur weer voorop staat. De aanpak is niet alleen goedkoper, maar levert ook veel minder ergernis op bij burgers en bedrijven die iets willen ondernemen.

Lees dit artikel online:

Grond blijft duur

In crisistijd staan veel prijzen onder druk. Zeker het vastgoed heeft er van te lijden en de prijzen zijn de afgelopen jaren met 10, 20 soms wel 30 procent gedaald. Dat geldt alleen niet voor de prijs van agrarische grond. De vrije marktprijs van landbouwgrond in Nederland is zelfs sterker gestegen dan het inkomen dat het gemiddeld oplevert. Auteurs van het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit proberen er achter te komen waarom de grond in Nederland nog steeds zo aantrekkelijk is om in te investeren.

Hollandse Waterlinie op de planologische kaart

De afgelopen jaren heeft cultuurhistorie een prominente plek weten te veroveren in de belangenafweging die plaatsvindt bij het opstellen van ruimtelijke ordeningsplannen. Sinds 1 januari 2012 is dat met de actualisatie van het Besluit op de ruimtelijke ordening zelfs wettelijk bekrachtigd. In de praktijk gaat het dan vooral om het beschermen van cultuurhistorische waarden tegen ruimtelijke ingrepen. Wat nu echter als cultuurhistorie niet het ‘lijdend’ voorwerp is van ruimtelijke ingrepen, maar ‘offensief’ wordt ingezet om eisen te stellen aan toekomstige ruimtelijke ingrepen? Eisen op basis van een eigen ruimtelijk plan.