Tijdschrift Landwerk, juni 2016

Landwerk juni 2016 nr.3

In het juni nummer van Landwerk deze keer:

Voorbereiden op de Omgevingswet

Stap voor stap komen we dichter bij de invoering van de Omgevingswet. Oudgedeputeerde in Gelderland en oud-Tweede Kamerlid Co Verdaas heeft overheden op een lijn gebracht om er voor te zorgen dat zij gezamenlijk de invoering van de wet gaan regelen. Volgens Verdaas gaan nog niet alle overheden ‘even snel’ maar wordt het voor iedereen steeds duidelijker dat de Omgevingswet een grote omslag betekent in de manier waarop overheden, burgers en maatschappelijke organisaties de ruimtelijke ordening organiseren.

De toekomst van monumenten

Op 30 juni presenteerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de ‘Handreiking Energie, erfgoed en ruimte’. Hiermee wordt duidelijk dat de rijksdienst niet langer alleen wil toetsen achteraf, maar het liefst vroegtijdig mee aan tafel zit om te praten over bijvoorbeeld windmolens langs de Afsluitdijk of de ontwikkeling van een energieneutraal
dorp Nagele.

Langs de IJssel

Langs de IJssel komt een hoogwatergeul. Naar verwachting zal deze slechts een keer in de vijftig jaar nodig zijn om te helpen tijdens hoog water. Tien jaar lang hebben bewoners zich verzet tegen de geul. Tevergeefs. Hun verdriet en boosheid hebben de bewoners nu met een theaterstuk proberen te verwerken. En er verscheen een participatieroman over de rol van de burgers in deze tien jaar. Geert van Duinhoven vraagt zich na het boek en de voorstelling nog steeds af of het inspraakcircus nodig was geweest.

Het GLB na 2020: schets voor een herontwerp

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid is nog maar net in werking of er is al weer een noodzaak om te kijken hoe dat Europees beleid verder gemoderniseerd kan worden. Op basis van een scenariostudie komen onderzoekers van het LEI uit op een schets voor het GLB na 2020 met drie domeinen: inkomensondersteuning van agrariërs, realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat en ten derde het realiseren van (sociale) innovatie en het invullen van het plattelandsbeleid. De recente Brexit zou de ontwikkelingen in het GLB wel eens kunnen versnellen, concluderen Theo Vogelzang en Petra Berkhout.

Woningnood

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat er minder werd gebouwd in het landelijk gebied. Met het gebrek aan geld kwam ook een oproep om meer te doen met bestaande
gebouwen, en liever in te breiden in de bestaande bebouwing dan ouderwets uitbreidingswijken te bouwen. Dit voorjaar ontstond echter een trendbreuk. We moeten bouwen, is de boodschap. Ook in het buitengebied.