Tijdschrift landwerk, september 2017

In nummer 3 van dit jaar o.a.:

Hoe motiveren we agrariërs?

Provincies en waterschappen staan voor de psychologische uitdaging om agrarische ondernemers te motiveren voor water- en bodembeheer. Hoe krijg je een peloton in beweging? Wetenschap uit verschillende onderzoeksvelden; omgevingspsychologie, economie en bestuurskunde, belicht het concept gedragsverandering.

GLB en het cultuurlandschap

De aanloop naar het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2021 is in volle gang. De erfgoedsector ziet kansen om de waarden van het historisch cultuurlandschap te integreren in het landbouwbeleid.

Brabants grondbeleid

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben samen bijna een derde van alle grond in Nederland handen. Dat is echter geen garantie voor duurzaam grondgebruik, want overheden beheren hun gronden vaak tegen zo laag mogelijke kosten. Of verpachten het aan de hoogste bieder. Negen Brabantse partijen willen het anders gaan doen. Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant vertelt hoe.

Commonland

Herstel van landschap en natuur als de basis van economische en sociale ontwikkeling. Dat is de fi losofi e van Commonland, organisatie van Willem Ferwerda. In Spanje en Zuid-Afrika boekte Commonland hiermee succes in droge gebieden met sterk gedegradeerde grond. Vorig jaar startte een project op de veengebieden van Noordwest Nederland. Hier wordt met lokale partijen, bedrijven en overheden gezocht naar businessmodellen om het gebied nieuw perspectief te bieden.

Energielandschappen

Lokale wind- en zonneparken gaan 20% van de toekomstige vraag naar duurzame energie leveren, maar er zijn ook nationale en internationale energielandschappen nodig. Wageningen UR en ECN stelden een positionpaper op waarin ze beschreven hoe we de grootschalige transitie naar deze nieuwe cultuurlandschappen in goede banen leiden. En wat daarbij de ontwerpopgaven zijn.

 

Bergboezems

Onderwaterdrains in combinatie met een bergboezem zorgt voor een duurzame waterhuishouding van veenweidegebieden. Dit beschrijft Sander Hermens in zijn onderzoek, waarvoor hij dit jaar de Folkert Hellinga-prijs ontving. Bovendien zorgt de aanpak met bergboezems voor kansen op het gebied van landbouw, natuurontwikkeling en de recreatie.