Vertegenwoordigers van pachters en verpachters hebben een deelakkoord bereikt over een herziening van het pachtrecht. Het huidige recht leidt tot een onwenselijke tweeslachtigheid. Bovendien biedt het onvoldoende mogelijkheden om losse gebouwen voor een korte duur te verpachten. In het deelakkoord wordt voorgesteld om de pachtprijs voor een nieuwe reguliere pachtovereenkomst door pachter en verpachter zelf te laten bepalen. Daarnaast wordt een flexibele pachtovereenkomst voorgesteld voor hoeves, losse percelen en losse gebouwen, waarbij de pachter de pachtprijs kan laten toetsen door de grondkamer. Verder komt er een nieuwe pachtvorm, namelijk loopbaanpacht.

De partijen bij het deelakkoord zijn de Federatie Particulier Grondbezit, LTO Nederland, de Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers in Nederland, het NAJK, ASR Vastgoed Vermogensbeheer, De 12 Landschappen en de Vereniging Natuurmonumenten. Aan het overleg dat tot het deelakkoord heeft geleid, is bovendien deelgenomen door Staatsbosbeheer, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

> Lees verder op grondbezit.nl