Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft opdracht gegeven voor het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de Milieueffectrapportage (planMER) en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de Rijksstructuurvisie voor de ondergrond. De Rijksstructuurvisie voor de ondergrond zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 gereed zijn.

De structuurvisie wordt een afwegingskader dat partijen helpt bij de keuze rond allerlei activiteiten in de ondergrond, zoals het gebruik van aardwarmte, zoutwinning of de opslag van stoffen. Het planMER moet de milieueffecten van mogelijke keuzes voor deze functies op rijksniveau in kaart brengen. Naast milieuafwegingen spelen ook economische afwegingen mee. Daarom is ervoor gekozen om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren, om relevante stakeholders te betrekken.

Lees meer op tauw.nl >