Natuurmonumenten wil landschap terug op de politieke agenda

Het Nederlandse landschap is de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Karakteristieke vergezichten hebben plaats gemaakt voor bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken en eentonig boerenland. Natuurmonumenten wil deze trend keren en het landschap weer in ere herstellen. De natuurorganisatie gaat mensen vragen om mee te denken en mee te doen. Hierbij zoekt de organisatie samenwerking met andere partijen die […]

Extra geld voor krimpgemeenten

Gemeenten die te kampen hebben met bevolkingskrimp, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Er moet dan wel sprake zijn van een verwachte daling van meer dan negen procent. Om willekeur te voorkomen moeten vooraf eenduidige criteria worden vastgelegd. Daarvoor pleit de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn advies aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) over de […]

Ruim 11 miljoen voor krimpregio’s

Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor de uitkering. Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van […]

VNG: Rijk mist aandacht voor landelijk gebied

Terwijl het overgrote deel van Nederland uit landelijk gebied bestaat, heeft het rijk nauwelijks aandacht voor de trends en problemen in buitengebieden. De focus van de rijksoverheid ligt op steden en topsectoren, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, terwijl 93 procent van de gemeenten meer buitengebied dan stedelijk gebied heeft. Vanuit haar achterban kreeg de gemeentekoepel […]

Provincie Overijssel dient zienswijze in voor rijksvisie Ondergrond

Opsporing en winning van schaliegas, afvalwaterinjectie en opslag van (afval)stoffen in zoutcavernes moeten deel uitmaken van een milieuonderzoek (MER) dat het rijk uitvoert om te komen tot een rijksstructuurvisie voor de ondergrond. Dat zegt de provincie Overijssel. Het rijk maakt die structuurvisie om toekomstige besluiten over het gebruik van de ondergrond te kunnen funderen. In […]

Deltaprogramma 2015 gepresenteerd

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Dat staat in het […]

PAS behandeld in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft gisteren met de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gedebatteerd over het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof (PAS). De meerderheid van de Eerste Kamer gaf steun aan het wetsvoorstel. Desondanks heeft een groot deel van de Eerste Kamer kritische vragen bij de plannen van Dijksma. Daarbij gaat het onder meer om de […]

Rijksstructuurvisie voor de ondergrond moet begin 2015 klaar zijn

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft opdracht gegeven voor het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de Milieueffectrapportage (planMER) en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de Rijksstructuurvisie voor de ondergrond. De Rijksstructuurvisie voor de ondergrond zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 gereed zijn. De structuurvisie wordt een afwegingskader dat […]

Effecten beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur

Beleidsinstrumenten die groene initiatieven ondersteunen zoals Green Deals en het Revolverend Fonds, leveren winst op voor natuur én renderen economisch en maatschappelijk (‘natuurcombinaties’). Initiatiefnemers van groene projecten moeten echter nog steeds de nodige hobbels overwinnen. Dit blijkt uit onderzoek van Alterra en LEI Wageningen UR naar de effecten van de twee beleidsinstrumenten, in opdracht van het […]

Minder uitspoeling stikstof dankzij Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn van de EU heeft gezorgd voor significant minder uitspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater in Europa. Dat blijkt uit een studie van Alterra en collega-instituten uit Engeland, Polen en Spanje. De onderzoekers berekenden op basis van modelonderzoek het verschil tussen uitspoeling van nitraat in de EU in 2008 met en zonder Nitraatrichtlijn. […]