De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit een beoordeling van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In 2013 scoorde vijf procent – van de beoogde 100 procent – van de Nederlandse regionale wateren positief op de beoordeling. Dit wordt in 2027 naar verwachting vijftien procent, indien alle maatregelen worden uitgevoerd.

Voor elk watersysteem waar de doelen niet worden gehaald, moet Nederland kiezen: inzetten van extra maatregelen of verlaging van de doelen. Voor het verlagen van de doelen is een uitgebreide verantwoording richting de Europese Commissie vereist. Nederland kan ook kiezen voor extra maatregelen om de huidige KRW-doelen dichterbij te brengen. Het gaat daarbij vooral om het verder verminderen van de belasting met nutriënten uit de landbouw. Daarnaast zijn inrichting- en beheermaatregelen van belang.

Lees meer op pbl.nl >