Rapport: Europese natuurbescherming belangrijk

Natuurbehoud is cruciaal voor de mens en natuurbescherming werkt. Zo luiden twee van de conclusies uit het rapport ‘Topsector Natuur’ van bureau Ulucus, in opdracht van Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten. Het rapport is een synthese van onderzoeken die zijn gedaan naar nut en noodzaak van Europese natuurbeschermingsregels. De Europese Unie evalueert momenteel de natuurwetgeving via […]

UvW: Waterkwaliteit verbetert langzaam, maatregelen blijven nodig

De waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren verbetert langzaam. Dit blijkt uit metingen van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. De helft van de meetlocaties in deze gebieden voldoet echter nog niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor. Naast de negatieve effecten voor de planten en dieren die in […]

PBL: Huidige KRW-doelen vragen om meer maatregelen

De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit een beoordeling van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In 2013 scoorde vijf procent – van de beoogde 100 procent – van […]

Ministerie EZ wil sneller internet in buitengebied bevorderen

Gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de mogelijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kosten voor het aanleggen van een vast telecomnetwerk. Dat zijn de extra mogelijkheden die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) initieert om snel internet in buitengebieden verder te bevorderen. Minister Kamp: “Snel internet draagt […]

Minder uitspoeling stikstof dankzij Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn van de EU heeft gezorgd voor significant minder uitspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater in Europa. Dat blijkt uit een studie van Alterra en collega-instituten uit Engeland, Polen en Spanje. De onderzoekers berekenden op basis van modelonderzoek het verschil tussen uitspoeling van nitraat in de EU in 2008 met en zonder Nitraatrichtlijn. […]