Landelijk gebied in het regeerakkoord: landbouw blij, natuur verdrietig

Op de Dag van de Duurzaamheid presenteerde het kabinet dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Het is een uitgebreid regeerakkoord en er staan relevante passages voor het landelijk gebied in. Die hebben geleid tot reacties van maatschappelijke organisaties en overheden. We hebben in een artikel voor u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij […]

Anserveld wordt ingericht voor waterberging

Vanaf 10 augustus wordt er gewerkt om het Anserveld in te richten als waterberging. Het Anserveld ligt in het westelijke deel van het Nationaal Park Dwingelderveld. Het gebied wordt geschikt gemaakt om in totaal 285.000 kubieke meter water op te vangen na extreme regenval. Daarnaast worden de natuurwaarden verhoogd door het herstellen van heide en natte […]

Bijdragen boeren aan kosten waterbeheer in toekomst mogelijk hoger

De land- en tuinbouw moet in de toekomst mogelijk meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Onderzocht wordt of nutriënten, mest en gewasbeschermingsmiddelen belast kunnen worden en of er prijsprikkels voor de onttrekking en het gebruik van grond- en oppervlaktewater ingevoerd kunnen worden. Dat blijkt uit een brief die minister Schultz van Haegen van […]

UvW: Waterkwaliteit verbetert langzaam, maatregelen blijven nodig

De waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren verbetert langzaam. Dit blijkt uit metingen van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. De helft van de meetlocaties in deze gebieden voldoet echter nog niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor. Naast de negatieve effecten voor de planten en dieren die in […]

RIVM en Deltares benoemen ecosysteem-diensten grondwater en ondergrond

Het RIVM en Deltares hebben het natuurlijk kapitaal van het grondwater en de ondergrond benoemd aan de hand van 11 ecosysteemdiensten. Voorbeelden van deze ecosysteemdiensten zijn de mogelijkheid om drinkwater te winnen, installaties voor koude- en warmteopslag aan te leggen en grondwaterafhankelijke natuur te ontwikkelen. Met deze kennis over de waarde van het natuurlijk kapitaal, […]

PBL: Huidige KRW-doelen vragen om meer maatregelen

De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit een beoordeling van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In 2013 scoorde vijf procent – van de beoogde 100 procent – van […]

Bedrijven gaan humuszuur uit water terugwinnen

Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf Vitens gaan wereldwijd drinkwaterbedrijven helpen met het terugwinnen van humuszuur. Nu worden humuszuren bij de ontkleuring van drinkwater vaak nog afgevoerd als afvalproduct, maar dankzij een innovatie van Vitens is de stof op een duurzame manier zuiver terug te winnen. Het resultaat is een biologische bodemverbeteraar voor de agrarische sector. Door […]

6,3 miljoen voor herstel Roggenplaat in de Oosterschelde

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu trekt 6,3 miljoen euro uit voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde. Door zandhonger in de Oosterschelde dreigen de zandplaten te verdrinken, wat grote gevolgen zou hebben voor de zeehonden en honderdduizenden trekvogels in het gebied. Het herstel is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook […]

13 genomineerden voor Waterinnovatieprijs

De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. De 135 inzendingen zijn door de jury teruggebracht naar 13 genomineerden. Ook wordt er dit jaar een Publieksprijs uitgereikt, waarvoor gestemd kan worden op de website. Op 2 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de uitreiking in Maarssen. De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs […]

Deltaprogramma 2015 gepresenteerd

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Dat staat in het […]