Deltaprogramma 2015 gepresenteerd

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Dat staat in het […]

Uitvoering Deltaprogramma kan slimmer

De uitvoering van het Deltaprogramma moet een ondersteunende structuur krijgen waarbij ministeries, waterschappen, provincies en anderen enerzijds nauw samenwerken en anderzijds hun eigen rol slim en effectief kunnen spelen. Dit stellen bestuurskundigen prof.dr.ing. Geert Teisman en dr. Arwin van Buuren van de Erasmus Universiteit Rotterdam in hun advies ‘Samen verder werken aan de Delta: de […]

Kuijken pleit voot centrale sturing uitvoering Deltaprogramma

Deltacommissaris Wim Kuijken pleit voor centrale sturing op de uitvoering van het Deltaprogramma. De bestaande organisatie van het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) zou uit kunnen groeien tot een bredere uitvoeringsorganisatie, waarbij ook de sturing op uitvoering van alle andere Deltathema’s (zoals ruimtelijke adaptatie en zoetwater) worden opgenomen. Dat zei hij tijdens het 4e Deltacongres op 7 […]