Landelijk gebied in het regeerakkoord: landbouw blij, natuur verdrietig

Op de Dag van de Duurzaamheid presenteerde het kabinet dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Het is een uitgebreid regeerakkoord en er staan relevante passages voor het landelijk gebied in. Die hebben geleid tot reacties van maatschappelijke organisaties en overheden. We hebben in een artikel voor u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij […]

“Het moet totaal anders met de landbouw in Nederland.”

Onderstaande visie is opgesteld door ex-gedeputeerde van Utrecht Bart Krol, op verzoek van het platform Wij maken Nederland. Het bevat een heldere oproep aan het kabinet: (1) maak werk van alleen nog maar grondgebonden veehouderij, (2) verhoog de eisen voor dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven, en (3) perk de productie van mest drastisch […]

Heeft u vertrouwen in de agrarische grondmarkt?

Landbouwgrond

Terwijl de prijzen van landbouwproducten amper stijgen, is dat voor de agrarische grond wel het geval. Dit overstijgt zelfs de inflatie. De huidige prijzen zijn zo hoog dat de investering niet of nauwelijks is terug te verdienen met de landbouwproductie. Wat maakt de grondmarkt in Nederland nu zo aantrekkelijk en hoe worden die investeringen onderbouwd? […]

Bijdragen boeren aan kosten waterbeheer in toekomst mogelijk hoger

De land- en tuinbouw moet in de toekomst mogelijk meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Onderzocht wordt of nutriënten, mest en gewasbeschermingsmiddelen belast kunnen worden en of er prijsprikkels voor de onttrekking en het gebruik van grond- en oppervlaktewater ingevoerd kunnen worden. Dat blijkt uit een brief die minister Schultz van Haegen van […]

UvW: Waterkwaliteit verbetert langzaam, maatregelen blijven nodig

De waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren verbetert langzaam. Dit blijkt uit metingen van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. De helft van de meetlocaties in deze gebieden voldoet echter nog niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor. Naast de negatieve effecten voor de planten en dieren die in […]