De waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren verbetert langzaam. Dit blijkt uit metingen van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. De helft van de meetlocaties in deze gebieden voldoet echter nog niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor.

Naast de negatieve effecten voor de planten en dieren die in het water leven, kan het gevolgen hebben voor de recreatie, voedselveiligheid en diergezondheid. Verder kan de Europese Commissie sancties opleggen als Nederland de doelen van de KRW niet haalt. Dit kan het imago van de landbouw- en watersector in binnen- en buitenland schaden. Maatregelen blijven nodig om de waterkwaliteit op orde te brengen.

Lees meer op uvw.nl >