Rapport: Europese natuurbescherming belangrijk

Natuurbehoud is cruciaal voor de mens en natuurbescherming werkt. Zo luiden twee van de conclusies uit het rapport ‘Topsector Natuur’ van bureau Ulucus, in opdracht van Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten. Het rapport is een synthese van onderzoeken die zijn gedaan naar nut en noodzaak van Europese natuurbeschermingsregels. De Europese Unie evalueert momenteel de natuurwetgeving via […]

Besluit emissiearme huisvesting voor 50% beoogde ammoniakreductie

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting moet 50% van beoogde reductie in ammoniakuitstoot opleveren. Dit is één van de maatregelen voor de veehouderij die in totaal een reductie van 10 kiloton op moet leveren in 2030. Hiervan wordt 5,6 kiloton weer beschikbaar gesteld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor ontwikkelingsruimte van de veehouderij in Nederland. Op […]