Op 28 januari heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de grootste waterberging van Nederland geopend, het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer kan worden ingezet als stormvloed op zee (gesloten stormvloedkeringen) gelijktijdig optreedt met een hoge waterstand op de rivieren. De waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen.

Als bij een zware noordwesterstorm en stormvloed op zee de Maeslantkering en Hartelkering (Rotterdamse havengebied) en de Haringvlietsluizen en Oosterscheldekering worden gesloten, kan het rivierwater niet meer worden afgevoerd naar zee. Op dat moment wordt de verbinding tussen het Volkerak-Zoommeer en het Hollands Diep opengezet, waardoor de waterberging vol stroomt. Het rivierwater wordt hier tijdelijk ‘geparkeerd’ totdat de zeeweringen weer open kunnen. Dat voorkomt extreme hoogwaterstanden op het Hollands Diep, Haringvliet en het Spui en zorgt voor meer veiligheid van het omliggende gebied.

Uitzonderlijke situatie

De uitzonderlijke combinatie van zware westerstorm en hoge rivierwaterstanden door langdurige hevige regen komt maar zelden voor. De kans dat de waterberging daadwerkelijk ingezet moet worden is erg klein: naar schatting eens in de 1430 jaar. Na 2050 wordt de kans door klimaatverandering geschat op eens in de 550 jaar.

Uitvoering

De waterberging Volkerak-Zoommeer is één van de 34 projecten van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Bij de waterberging zijn dertien gemeenten, drie provincies, drie veiligheidsregio’s, drie waterschappen en Rijkswaterstaat betrokken. Voor de uitvoering stonden de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen en Rijkswaterstaat aan de lat. Van de 127 km dijk hebben zij 35 km opnieuw bekleed en 1 km verhoogd. Negen sluizen, één gemaal en één in- en uitlaat zijn aangepast.

Lees meer op de website van waterschap Brabantse Delta >