Grootste waterberging van Nederland geopend

Op 28 januari heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de grootste waterberging van Nederland geopend, het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer kan worden ingezet als stormvloed op zee (gesloten stormvloedkeringen) gelijktijdig optreedt met een hoge waterstand op de rivieren. De waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen. Als bij een zware noordwesterstorm en stormvloed […]

Anserveld wordt ingericht voor waterberging

Vanaf 10 augustus wordt er gewerkt om het Anserveld in te richten als waterberging. Het Anserveld ligt in het westelijke deel van het Nationaal Park Dwingelderveld. Het gebied wordt geschikt gemaakt om in totaal 285.000 kubieke meter water op te vangen na extreme regenval. Daarnaast worden de natuurwaarden verhoogd door het herstellen van heide en natte […]

6,3 miljoen voor herstel Roggenplaat in de Oosterschelde

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu trekt 6,3 miljoen euro uit voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde. Door zandhonger in de Oosterschelde dreigen de zandplaten te verdrinken, wat grote gevolgen zou hebben voor de zeehonden en honderdduizenden trekvogels in het gebied. Het herstel is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook […]

13 genomineerden voor Waterinnovatieprijs

De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. De 135 inzendingen zijn door de jury teruggebracht naar 13 genomineerden. Ook wordt er dit jaar een Publieksprijs uitgereikt, waarvoor gestemd kan worden op de website. Op 2 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de uitreiking in Maarssen. De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs […]

Deltaprogramma 2015 gepresenteerd

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Dat staat in het […]

Dynamisch kustbeheer gaat niet ten koste van waterveiligheid

Dynamisch kustbeheer op Ameland, waarbij men de natuur zoveel mogelijk zijn gang laat gaan, gaat niet ten koste van waterveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra, Wageningen University en Natuurcentrum Ameland. Op Oost-Ameland deden beide partijen  onderzoek naar twee soorten duinbeheer: ‘soft engineering’ (gangbaar kustbeheer, waarbij aan de zeezijde van de duinen zand wordt gemanipuleerd) […]

Eerste grote rivierverruimingsproject opgeleverd

Donderdag 27 maart is het eerste grote Ruimte voor de Rivier-project van Rijkswaterstaat opgeleverd. Dit gebeurde in Gorinchem, waar in 1995 nog ruim 10.000 inwoners werden geëvacueerd vanwege een dreigende overstroming. Door verruiming van de Merwede is de bevolking van de stad beter beschermd tegen overstromingen. Bovendien krijgt de economie meteen een impuls: de aanleg […]

Muskus- en beverratten steeds beter onder controle

De populatie muskus- en beverratten is steeds beter onder controle. Dat meldt de Unie van Waterschappen. In 2013 is het aantal muskusratvangsten voor het eerst sinds 1978 gedaald tot onder de 100.000. Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. De daling van het aantal muskusratten is ingezet […]

Online consultatieronde Vegetatielegger levert veel verbetersuggesties

In een online consultatieronde ontving Rijkswaterstaat ruim 1000 verbetersuggesties van terreineigenaren en pachters in de uiterwaarden van de grote rivieren voor het kaartmateriaal van de zogenaamde Vegetatielegger. Rijkswaterstaat had hen uitgenodigd  de weergave van de begroeiing op hun terrein te controleren. De Vegetatielegger is een serie kaarten en regels en beschrijft welke begroeiing in het […]

Drie proefregio’s meerlaagsveiligheid aangewezen

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van het Deltaprogramma drie proefregio’s aangewezen om te onderzoeken hoe deze met ‘meerlaagsveiligheid’ veiliger gemaakt kunnen worden tegen overstromingen. Het gaat om Dordrecht, Marken en de IJssel-Vechtdelta. Bij meerlaagsveiligheid wordt niet alleen gekeken naar […]

Deltaprogramma Kust presenteert Nationale Visie Kust

Het Deltaprogramma Kust heeft in september de Nationale Visie Kust gepresenteerd, een kompas voor het toekomstige werk aan de kust. Doel is de kust op de lange termijn veilig, economisch sterk en aantrekkelijk te houden. In de visie gaat bescherming van het achterland tegen zout water samen met ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke functies zoals cultuur, […]

Smart Rivers wil aansluiten bij DNA rivier

Om de veiligheid en kwaliteit van het rivierengebied in de toekomst te garanderen, biedt een mix van rivierverruiming, dijkverhoging, dijkverlegging en adaptatie de beste kansen.  Dit door aan te sluiten bij het ‘DNA’ – de specifieke kenmerken – van de rivier. Dat is het uitgangspunt van Smart Rivers, een onlangs opgericht samenwerkingsverband bestaande uit Natuurmonumenten, […]