Vispassage Afsluitdijk kan rekenen op steun rijk en regio

Staatssecretaris Dijksma stelt een bedrag van €450.000 beschikbaar voor de onderzoeks- en planfase van de Vismigratierivier. Dat maakte ze bekend tijdens haar bezoek aan het Waddengebied maandag. De regio wil voor het resterende bedrag van circa 1 miljoen euro zorgen. Aanleiding is het positieve resultaat van een haalbaarheidsstudie eerder dit jaar. Sinds de komst van […]

Natuurorganisaties willen geen windmolens in Emmapolder

Zeven natuurorganisaties staan achter het plan van de provincie Groningen om tussen nu en 2020 meer windmolens in de provincie te bouwen. Maar zij vinden het geen goed idee om deze in de Emmapolder, aan de rand van de Waddenzee, neer te zetten. Dit tast de openheid van het Werelderfgoed Waddenzee aan en zal ook […]

Meningen verdeeld over effect sluiten Natura 2000 Noordzee

Het sluiten van Natura 2000-gebied Noordzeekustzone voor kleinschalige kustvisserij zoals het ministerie van Economische Zaken wil, geeft geen meetbare ecologische verbetering en kan zelfs averechts werken. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid (SWNM). Andere partijen zien dit echter genuanceerder. Zoals Stichting de Noordzee, die zegt dat een visserijverbod wel degelijk positief voor de […]

Impressie Natuurtop

Het ministerie van Economisch Zaken heeft een brochure uitgebracht over de Natuurtop van 22 juni 2013. De brochure geeft een impressie van de dag, met onder andere de resultaten van de zogenoemde Groene Tafels, een beschrijving van de Initiatieven Catwalk en een overzicht van de activiteiten georganiseerd in het kader van ‘24 uur van de […]

Waterschappen nemen droogtemaatregelen

Nederland heeft last van de aanhoudende hitte en droogte. Op verzoek van Rijkswaterstaat pompt Waterschap Zuiderzeeland extra water in het Veluwemeer. Dit om te voorkomen dat het waterpeil in het meer te laag wordt, waardoor de polder kan uitdrogen. Daarnaast zijn er extra dijkinspecties in Noord-Holland, om te controleren op kleine scheurtjes in de dijken. […]

Heineken wil duurzame gebiedsontwikkeling

HEINEKEN Nederland is een samenwerking gestart met de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR onder de naam Groene Cirkels. Doel is om van de regio een wereldvoorbeeld van groene economie en duurzame gebiedsontwikkeling te maken. De bierbrouwer in Zoeterwoude, aan de rand van het Groene Hart, heeft al een ambitie om klimaatneutraal te worden. Deze […]

Nederland voldoet niet aan Europese eisen natuurbehoud

Hoewel de Nederlandse overheid al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw maatregelen neemt om de condities voor natuur te verbeteren, blijkt deze inspanning nog altijd onvoldoende om de biodiversiteit te behouden. Nederland voldoet daardoor niet aan de eisen van de Europese Commissie voor biodiversiteitbehoud en Natura 2000. Extra maatregelen zijn nodig, zoals het […]

IenM en UvW eens over hoofdlijnen Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen zijn het eens over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. De waterschappen hebben met IenM bekeken hoe het waterbeheer, zoals dat nu geregeld is in de Waterwet, verankerd wordt in de Omgevingswet. Gezamenlijk is nu toegewerkt naar een set afspraken. Lees verder

Commissie MER pleit voor breder onderzoek schaliegas

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) pleit ervoor meer onderwerpen op te nemen in de ‘effectstudie schaliegas’. Het huidige onderzoek van het ministerie van Economische Zaken is vooral technisch; belangen van andere functies en gebruikers worden nu niet meegenomen. Voor de maatschappelijke discussie en een goede belangenafweging bij de besluitvorming rondom schaliegaswinning, is informatie hierover […]

Amerikaans Deltaplan: wat ook Nederland nog kan leren

In Nederland zijn we vooral gericht op het voorkomen van rampen. De Amerikanen focussen meer op de juiste respons: sociaal en fysiek voorbereid zijn wanneer het mis gaat. Voormalig DG Ruimte en Water Henk Ovink werkt aan een Amerikaans Deltaplan. Op Ruimtevolk vertelt hij over overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Amerika, én wat we […]

Zevende tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld

Op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de ministerraad ingestemd met de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid.  […]

Drie belangrijke opgaven waterveiligheid

De waterveiligheid in Nederland staat voor drie belangrijke opgaven: het op orde brengen van ons waterkeringsysteem, slimme aanpassing van de harde waterkeringen waarbij de onzekerheden rond klimaatverandering zijn meegenomen, en bouwen met de natuur. Dat zei Bas Jonkman tijdens zijn inaugurele rede bij zijn benoeming tot hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft eind mei.

CO2 compensatie voor mooier landschap

Gebiedscoöperatie Oregional en Stichting Landwaard vinden dat CO2 compensatie beter gebruikt kan worden om het landschap in Nederland mooier te maken en ontwikkelden hiervoor een nieuw concept. De Nederlandse compensatie vindt nu vaak plaats in ontwikkelingslanden, maar in het concept gaan burgers en bedrijven hun uitstoot compenseren door de aanleg van kleine landschapselementen te financieren […]

Debat agrarisch natuurbeheer gemist?

Het debat over de toekomst van het agrarisch natuurbeheer is terug te zien op Youtube. Op dinsdag 26 februari 2013 organiseerde Landwerk in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken dit live-debat over de effectiviteit, organisatie en financiering van het agrarisch natuurbeheer in de komende jaren. Zeven deskundigen gingen met elkaar in discussie.

Innovaties uit de markt kunnen miljoenen besparen

Waterschappen moeten meer gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Met innovaties uit de markt zijn vele miljoenen te besparen. Dat stellen Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW) en Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, in een artikel op binnenlandsbestuur.nl