landwerk logo

Verslagen

Bijeenkomst NAEB: Burgerplanvorming als nieuw fenomeen in de ruimtelijke planvorming

4 juni 2015 We kennen de burgerinitiatieven. Op sommige plaatsen gaan actieve burgers een stapje verder. Ze nemen het initiatief om een ruimtelijk vraagstuk op te...
Lees meer

Bijeenkomst NAEB: Nieuwe bestemmingen of uitbreidingen eenvoudig mogelijk maken in de RO

3 juni 2015 Een initiatiefnemer wil een nieuwe bestemming of uitbreiding realiseren. Hoe gaat u hier als gemeente mee om? In dit seminar in het kader van het programma Nu al...
Lees meer

Bijeenkomst NAEB: Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten?

26 mei 2015 In ongeveer 20 - 30 gemeenten in Nederland zijn stadslabs opgezet. Zij nemen initiatieven voor plekken waar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken blijven...
Lees meer

Het BIZ-model: de recreatiesector investeert samen met de gemeente

23 april 2015 Waarom is het voor recreatieondernemers zinvol om samen met de gemeente te investeren in de omgeving? Er zijn veel redenen waarom recreatieondernemers...
Lees meer

Excursie NAEB: Flora- en faunawet

3 november 2014 Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit...
Lees meer

Seminar Tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen

11 november 2014 Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Gebieden waar voor de economische crisis woningen waren gepland, maar die nog jarenlang leeg en...
Lees meer

Excursie NAEB: Ontslakken

16 oktober 2014 Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit...
Lees meer

Excursie NAEB: Locatiepaspoorten en permanente Chw

9 oktober 2014 Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, een drietal excursies. De excursie...
Lees meer

Bijeenkomst NAEB: Wat is een goed ruimtelijk beleid voor schaalvergroting en stoppende bedrijven?

In de komende jaren zullen veel boeren meegaan in de schaalvergroting. Anderen zullen gaan stoppen met hun bedrijf. Dat betekent dat er veel ontwikkelingen in het landelijk gebied...
Lees meer

Midzomerlandschapsdebat

Landschapsbeleid gaat als hete aardappel rond Iedereen vindt landschap belangrijk, maar geen overheidspartij lijkt zich nog echt verantwoordelijk te voelen. Het rijk schrapte...
Lees meer

Bijeenkomst NAEB: Ruimtelijke ontwikkeling en archeologie

Over kaders voor kwaliteit en het beperken van onderzoekslasten Bescherming van ons bodemarchief staat soms op gespannen voet met gebiedsontwikkeling. Onnodige verboden en...
Lees meer

Bijeenkomst NAEB: Eén advies voor ruimtelijke kwaliteit

In de Omgevingswet wordt gepraat over de mogelijkheid om een integrale adviescommissie in te stellen voor adviezen over ruimtelijke ingrepen. Op sommige plaatsen gebeurt dat al in...
Lees meer

Bijeenkomst NAEB: Natuurcompensatie vooraf

26 november 2013 De natuurwetgeving is voor veel gemeenten en initiatiefnemers een blok aan het been. En dat is jammer want het doel van de wetgeving is immers het beschermen...
Lees meer

Bijeenkomst NAEB: Uitbesteden door provincies

Hernen, 31 oktober 2013 Hoeveel regie geef je als provincie uit handen als het gaat om natuurontwikkeling en -beheer? Zou je ook taken veel uitgebreider kunnen uitbesteden?...
Lees meer

Een alternatief voor de toeristenbelasting

De infrastructuur recreatie gefinancierd met een BedrijfsInvesteringsZone Utrecht, 30 mei 2013 Landwerk organiseerde op 30 mei in samenwerking met het ministerie van EZ en de...
Lees meer

Bijeenkomst NaEB, Bestemmingsplannen nieuwe stijl

Alphen aan den Rijn, 23 mei 2013 Landwerk organiseerde op 23 mei 2013 in Alphen aan den Rijn een bijeenkomst over bestemmingsplannen nieuwe stijl. In de gemeenten Alphen aan...
Lees meer