Bijeenkomst NAEB: Burgerplanvorming als nieuw fenomeen in de ruimtelijke planvorming

4 juni 2015 We kennen de burgerinitiatieven. Op sommige plaatsen gaan actieve burgers een stapje verder. Ze nemen het initiatief om een ruimtelijk vraagstuk op te lossen en nemen daarbij de verantwoordelijkheid voor het hele planproces. In deze bijeenkomst bekeken we een voorbeeld van burgerplanvorming. En we bespraken hoe de nieuwe rolverdeling er dan uit ziet. […]

Bijeenkomst NAEB: Nieuwe bestemmingen of uitbreidingen eenvoudig mogelijk maken in de RO

3 juni 2015 Een initiatiefnemer wil een nieuwe bestemming of uitbreiding realiseren. Hoe gaat u hier als gemeente mee om? In dit seminar in het kader van het programma Nu al Eenvoudig Beter maakten we kennis met twee succesvolle methoden. De gemeente Albrandswaard heeft een eigen systematiek ontwikkeld om bestemmingsplanwijzigingen heel soepel te laten verlopen. Deze […]

Bijeenkomst NAEB: Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten?

26 mei 2015 In ongeveer 20 – 30 gemeenten in Nederland zijn stadslabs opgezet. Zij nemen initiatieven voor plekken waar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken blijven liggen omdat gemeenten er niet meer aan toe komen. Collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers springen in het ontstane gat. Gemeenten komen daarmee in een andere rol. Zij […]

Het BIZ-model: de recreatiesector investeert samen met de gemeente

23 april 2015 Waarom is het voor recreatieondernemers zinvol om samen met de gemeente te investeren in de omgeving? Er zijn veel redenen waarom recreatieondernemers zoeken naar een gezamenlijk financieringsinstrument. Hiermee kan namelijk aan promotie en infrastructuur worden gewerkt en kan verrommeling van de buitenruimte worden tegengegaan. Het is een aanvulling op de toeristenbelasting met […]

Excursie NAEB: Flora- en faunawet

3 november 2014 Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit Amsterdam op 3 november leidde ons naar de gemeente Purmerend, die in 2013 is begonnen om de potentiële natuurwaarden van de gehele gemeente in kaart te brengen. Het detailniveau hierbij is dusdanig […]

Seminar Tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen

11 november 2014 Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Gebieden waar voor de economische crisis woningen waren gepland, maar die nog jarenlang leeg en nutteloos zullen blijven liggen. Of denk aan gebieden die planologisch op slot zitten, voor bijvoorbeeld waterberging in de toekomst of waar de aanleg van een nieuwe snelweg is […]

Excursie NAEB: Ontslakken

16 oktober 2014 Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit Arnhem op 16 oktober leidde ons naar de gemeente Ede, waar de gemeente in het plattelandsdorp Wekerom al enige tijd experimenteert met het ontslakken. ‘Ontslakken’ betekent sneller, flexibeler en goedkoper realiseren van […]

Excursie NAEB: Locatiepaspoorten en permanente Chw

9 oktober 2014 Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, een drietal excursies. De excursie vanuit Groningen op 9 oktober leidde ons naar Hoogeveen, waar de gemeente al enige tijd werkt met locatiepaspoorten. Met deze werkwijze wordt in een vroeg stadium aangegeven wat de gewenste ontwikkelrichting voor […]

Midzomerlandschapsdebat

Landschapsbeleid gaat als hete aardappel rond Iedereen vindt landschap belangrijk, maar geen overheidspartij lijkt zich nog echt verantwoordelijk te voelen. Het rijk schrapte het landschapsbeleid onlangs uit haar takenpakket en schoof het naar de provincies. Die kijken naar gemeenten maar een groot deel van gemeenten kijkt de andere kant uit. Allemaal verwachten ze veel van […]

Bijeenkomst NAEB: Ruimtelijke ontwikkeling en archeologie

Over kaders voor kwaliteit en het beperken van onderzoekslasten Bescherming van ons bodemarchief staat soms op gespannen voet met gebiedsontwikkeling. Onnodige verboden en onderzoeksverplichtingen frustreren gebiedsontwikkeling. Lastig voor initiatiefnemers, maar ook niet altijd in het belang van de te borgen waarden: het kan leiden tot verwaarlozing en laat mogelijkheden onbenut om de archeologische waarde van […]

Bijeenkomst NAEB: Eén advies voor ruimtelijke kwaliteit

In de Omgevingswet wordt gepraat over de mogelijkheid om een integrale adviescommissie in te stellen voor adviezen over ruimtelijke ingrepen. Op sommige plaatsen gebeurt dat al in de praktijk. De Groningse adviesorganisaties Libau werkt bijvoorbeeld al enkele jaren op deze manier. Libau adviseert gemeenten en provincies over ruimtelijke vraagstukken, vanuit een integrale benadering van stedenbouw, […]

Bijeenkomst NAEB: Natuurcompensatie vooraf

26 november 2013 De natuurwetgeving is voor veel gemeenten en initiatiefnemers een blok aan het been. En dat is jammer want het doel van de wetgeving is immers het beschermen van natuur. En daar zullen weinig mensen het principieel mee oneens zijn. Het is echt de uitwerking in de praktijk waardoor ambtenaren, burgers en bedrijven […]

Bijeenkomst NAEB: Uitbesteden door provincies

Hernen, 31 oktober 2013 Hoeveel regie geef je als provincie uit handen als het gaat om natuurontwikkeling en -beheer? Zou je ook taken veel uitgebreider kunnen uitbesteden? Provincie Limburg en Gelderland namen de proef op de som. Tijdens de bijeenkomst ‘Uitbesteden door provincies’ van Landwerk vertelden zij over hun ervaringen. Jan-Peter Ruitenberg van de provincie […]

Een alternatief voor de toeristenbelasting

De infrastructuur recreatie gefinancierd met een BedrijfsInvesteringsZone Utrecht, 30 mei 2013 Landwerk organiseerde op 30 mei in samenwerking met het ministerie van EZ en de gemeente Steenwijkerland een bijeenkomst over een mogelijk alternatief voor de toeristenbelasting. Waarom een alternatief? In de toeristenbelasting zit op dit moment een onevenwichtigheid: alleen de verblijfsrecreatiesector draagt af, andere bedrijven […]

Bijeenkomst NaEB, Bestemmingsplannen nieuwe stijl

Alphen aan den Rijn, 23 mei 2013 Landwerk organiseerde op 23 mei 2013 in Alphen aan den Rijn een bijeenkomst over bestemmingsplannen nieuwe stijl. In de gemeenten Alphen aan den Rijn en Ommen heeft men gekozen voor een nieuwe benadering van bestemmingsplannen. Minder op postzegelniveau, meer nadruk op kwaliteit en kortere procedures. Hoe is dat […]