Landwerk #5 is uit: omgevingsmanagement, collectief beheer en meer…

Moet het Nederlandse landschap echt gered worden? Henk Baas en Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stellen zich deze vraag in het herfstnummer van 2015. Daarnaast in de nieuwe Landwerk onder meer een artikel over de pilot omgevingsmanagement, die moet voorkomen dat boze burgers een ontwikkeling vertragen. Het lijkt te werken, maar […]

Bedrijven gaan humuszuur uit water terugwinnen

Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf Vitens gaan wereldwijd drinkwaterbedrijven helpen met het terugwinnen van humuszuur. Nu worden humuszuren bij de ontkleuring van drinkwater vaak nog afgevoerd als afvalproduct, maar dankzij een innovatie van Vitens is de stof op een duurzame manier zuiver terug te winnen. Het resultaat is een biologische bodemverbeteraar voor de agrarische sector. Door […]

Landschapsacademie: discussiëren over nieuwe uitdagingen in landschapsontwerp

Hoe verandert ons landschap nu het steeds meer zal worden gebruikt door miljoenen Nederlanders die er even de wind in hun haar willen voelen? Met name in het alledaagse productieve cultuurlandschap van de merel en de meidoornhaag? Hoe gaan we om met de nieuwe verhoudingen tussen overheid, professional en burger bij landschapsontwerp? Vragen die centraal […]

Dynamisch kustbeheer gaat niet ten koste van waterveiligheid

Dynamisch kustbeheer op Ameland, waarbij men de natuur zoveel mogelijk zijn gang laat gaan, gaat niet ten koste van waterveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra, Wageningen University en Natuurcentrum Ameland. Op Oost-Ameland deden beide partijen  onderzoek naar twee soorten duinbeheer: ‘soft engineering’ (gangbaar kustbeheer, waarbij aan de zeezijde van de duinen zand wordt gemanipuleerd) […]

‘Groener’ landbouwbeleid helpt natuur uiteindelijk niet

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2014 – 2020 is altijd aangekondigd als een vergroening van de landbouw. Boeren moeten namelijk verplicht natuur- en milieumaatregelen gaan nemen. Tijdens de totstandkoming van het beleid is echter zoveel water bij de wijn gedaan, dat de natuur er eigenlijk weinig op vooruit gaat. Dat schrijft een internationale groep van 21 […]

Inspraakronde milieuonderzoek schaliegras

Van 29 mei t/m 9 juli 2014 kan iedereen reageren op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het milieuonderzoek naar schaliegas. De minister van Economische Zaken ontwikkelt, samen met de minister van Infrastructuur en Milieu, een structuurvisie schaliegas die begin 2015 klaar is. De structuurvisie zal aangeven of en zo ja waar in Nederland mogelijk […]

Nederlandse beken meanderen niet of nauwelijks

Nederlandse beken meanderen van nature niet of nauwelijks. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Joris Eekhout bij Wageningen Universiteit in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Eén van de meest toegepaste maatregelen bij beekherstel is hermeandering. De herstelde beek zou dan weer de kenmerken hebben van een natuurlijke beek. Maar meanderen de Nederlandse […]

Effecten beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur

Beleidsinstrumenten die groene initiatieven ondersteunen zoals Green Deals en het Revolverend Fonds, leveren winst op voor natuur én renderen economisch en maatschappelijk (‘natuurcombinaties’). Initiatiefnemers van groene projecten moeten echter nog steeds de nodige hobbels overwinnen. Dit blijkt uit onderzoek van Alterra en LEI Wageningen UR naar de effecten van de twee beleidsinstrumenten, in opdracht van het […]

VVD en PvdA willen naar alternatieven voor windmolens kijken

Het is voor het draagvlak onder de plaatselijke bevolking belangrijk dat er naar alternatieven voor grote windmolenparken in de drie noordelijke provincies wordt gekeken. Dat stelden de coalitiepartijen VVD en PvdA donderdag in de Tweede Kamer bij een debat over de kabinetsplannen voor windenergie op land en zee. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil echter […]

Schelderaad voor samenwerking en draagvlak

Deze week is een officieel Nederlands-Vlaams overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium van start gegaan. In deze Schelderaad kunnen belanghebbenden – overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties – bijdragen aan toekomstige besluitvorming. De Schelderaad moet de samenwerking op een hoger plan brengen en zorgen voor meer draagvlak. Lees meer op rijksoverheid.nl >

‘Natuurmonumenten moet mede-eigenaarschap herintroduceren’

‘Natuurmonumenten moet mede-eigenaarschap herintroduceren.’ Dat stelt directeur Marc van den Tweel in Trouw. Volgens Van den Tweel is er geen andere keus, wil Natuurmonumenten het natuurareaal uitbreiden. Mede-eigenaarschap zorgt bovendien voor een groter gevoel van betrokkenheid. Volgens Van den Tweel zouden particulieren of bedrijven in coöperaties of via beleggingsconstructies aandelen of obligaties kunnen kopen, zodat […]

Kabinet wijst gebieden aan voor windenergie op land

Het kabinet heeft definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land (meer dan 100 megawatt). De gebieden waren eerder door de provincies voorgedragen. De gebieden zijn door de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) als onderdeel van de Structuurvisie Windenergie op Land naar de Tweede Kamer […]

Eerste grote rivierverruimingsproject opgeleverd

Donderdag 27 maart is het eerste grote Ruimte voor de Rivier-project van Rijkswaterstaat opgeleverd. Dit gebeurde in Gorinchem, waar in 1995 nog ruim 10.000 inwoners werden geëvacueerd vanwege een dreigende overstroming. Door verruiming van de Merwede is de bevolking van de stad beter beschermd tegen overstromingen. Bovendien krijgt de economie meteen een impuls: de aanleg […]

Uitvoering Deltaprogramma kan slimmer

De uitvoering van het Deltaprogramma moet een ondersteunende structuur krijgen waarbij ministeries, waterschappen, provincies en anderen enerzijds nauw samenwerken en anderzijds hun eigen rol slim en effectief kunnen spelen. Dit stellen bestuurskundigen prof.dr.ing. Geert Teisman en dr. Arwin van Buuren van de Erasmus Universiteit Rotterdam in hun advies ‘Samen verder werken aan de Delta: de […]

Publicatie Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

De manier waarop in Nederland gebieden worden ontwikkeld is sinds eind 2008 fundamenteel veranderd. Steeds vaker komt het initiatief van particulieren of bedrijven in plaats van de overheid. Creatieve en slimmere vormen van gebiedsontwikkeling zijn daarbij belangrijk. Om te leren van de praktijkervaringen van 24 nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de […]

Overijssel keurt nauwelijks meer bestemmingsplannen af

Overijssel bracht het aantal afgekeurde gemeentelijke bestemmingsplannen omlaag van tien procent per jaar voor 2008 naar minder dan twee procent per jaar nu. Dit dankzij een nieuw instrument: voorkantsturing. Overijssel ontwikkelde het instrument na invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 en de Omgevingsvisie in 2009. Doel was beter te kunnen sturen op […]