PAS-maatregelen voor kalkgraslanden

Het Nederlandse PAS en het Europese LIFE BOVAR hebben geld beschikbaar gesteld om de effecten van stikstof in de natuur tegen te gaan. Van oktober tot december worden maatregelen uitgevoerd en de geïsoleerde kalkgraslanden worden met elkaar verbonden om het leefgebied van de planten en insecten die daar leven te versterken.  De Nederlandse geiten en Konik […]

Beschermde status Grevelingenmeer onder druk door stikstofaanpak

Als het aan de VVD ligt, wordt het Grevelingenmeer geschrapt als Natura2000-gebied. Dat maakte de grootste regeringspartij 14 november duidelijk tijdens het Kamerdebat over de kabinetsoplossingen voor het stikstofprobleem. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) lijkt niet per se afwijzend te staan tegenover dat idee, maar de vraag is hoe reëel deze discussie is. […]

Provinciale omgevingsvisies in Landwerk #1

Het rijk gaat aan de slag met een Nationale Omgevingsvisie. De gemeenten stellen hun eigen gemeentelijke omgevingsvisie op. En als middenlaag mogen ook de provincies hun eigen omgevingsvisie opstellen. Provincies kunnen in een omgevingsvisie eigen accenten leggen en prioriteiten stellen. En dat doen ze blijkt uit een rondgang langs drie provincies. Dit is een van […]

Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud KRW

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Europese natuurorganisaties zijn daarom een petitie […]

Landwerk nummer 3 geeft adviezen voor de NOVI

Er wordt hard gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie. De NOVI moet richting en samenhang geven aan het rijksbeleid voor de leefomgeving. Eén van de vier strategische opgaven heeft als titel: “Naar een waardevolle leefomgeving”. In dit kader heeft Landwerk zich verdiept in: krimp in het landelijk gebied veenweiden en waterpeilen het laten landen van de […]

Zonnepark met 300.000 panelen

De transitie naar duurzame energie begint steeds meer zichtbaar te worden in het landschap. In oktober gaat de spade in de grond voor het grootste zonnepark (110 hectare) van de Benelux vlakbij Eindhoven, in het Belgische Lommel. Het park met de naam Kristal Solar Park,  is met 300.000 panelen goed voor een vermogen van 99 […]

Winnaar vakantiepuzzel is bekend

winnaar

De winnaar van de kerstvakantiepuzzel, waarbij de lezers delen van logo’s moesten herkennen, is Irene uit Den Haag. Zij had als enige alle antwoorden goed! Onze felicitaties! Een mooi boekenpakket uit de Landwerkwinkel is inmiddels naar haar onderweg.  

Gemeenteraad Krimpenerwaard maakt onteigening voor natuur mogelijk

Het is een langlopend dossier: realisatie van nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Mede dankzij een burgerinitiatief lijkt er een doorbraak te komen. Er ligt een realisatiestrategie, met als ultiem middel onteigening. De gemeenteraad van de Krimpenerwaard heeft hiermee ingestemd. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een gemeenteraad dit middel toevoegt aan de […]

Landelijk gebied in het regeerakkoord: landbouw blij, natuur verdrietig

Op de Dag van de Duurzaamheid presenteerde het kabinet dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Het is een uitgebreid regeerakkoord en er staan relevante passages voor het landelijk gebied in. Die hebben geleid tot reacties van maatschappelijke organisaties en overheden. We hebben in een artikel voor u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij […]

“Het moet totaal anders met de landbouw in Nederland.”

Onderstaande visie is opgesteld door ex-gedeputeerde van Utrecht Bart Krol, op verzoek van het platform Wij maken Nederland. Het bevat een heldere oproep aan het kabinet: (1) maak werk van alleen nog maar grondgebonden veehouderij, (2) verhoog de eisen voor dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven, en (3) perk de productie van mest drastisch […]

Boeiend programma Landschapstriënnale

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. Tijdens de Landschapstriënnale wordt het bewustzijn van de waarden die in het cultuurlandschap zijn verankerd, maar ook de betrokkenheid daarmee van boeren, burgers, bestuurders, beheerders en bedrijven versterkt. De Landschapstriënnale maakt het gesprek tussen belanghebbenden en professionals over de kansen, de ontwikkeling, de samenwerking en […]

Enquête over het Nederlandse platteland

Landbouw

Het platteland is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd door intensivering van de landbouw. De voedselproductie is hierdoor toegenomen maar het landschap is eentoniger geworden met minder planten- en diersoorten. De Wageningen Universiteit heeft een korte film gemaakt over deze veranderingen en wil weten hoe Nederlanders het moderne platteland ervaren om overheid en boeren te adviseren […]

Themanummer voedsel en landschap

Nummer 5/6 van Landwerk is een dubbeldik nummer. Met als thema Voedsel en Landschap. Hoe sterk was die relatie en hoe kun je deze weer herstellen? Het zijn niet de minsten die hier boeiende artikelen over hebben geschreven. Hoofd Landschap van de REC Henk Baas ziet een groeiende belangstelling van de burger waar zjin voedsel […]

Heeft u vertrouwen in de agrarische grondmarkt?

Landbouwgrond

Terwijl de prijzen van landbouwproducten amper stijgen, is dat voor de agrarische grond wel het geval. Dit overstijgt zelfs de inflatie. De huidige prijzen zijn zo hoog dat de investering niet of nauwelijks is terug te verdienen met de landbouwproductie. Wat maakt de grondmarkt in Nederland nu zo aantrekkelijk en hoe worden die investeringen onderbouwd? […]

Kustpact zet rem op nieuwe bebouwing kust

Overheden, enkele natuur- en recreatieorganisaties en minister Schultz (I&M) hebben voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. De uitkomst van het voorlopige Kustpact: nauwelijks nog nieuwe bebouwing aan de kust. Alleen op plekken waar al gebouwd is, kan nog wat worden bijgebouwd. De afspraken zijn gemaakt nadat er begin dit jaar een […]

Stand van zaken Wet natuurbescherming

Overheden bereiden zich voor op de invoering van de Wet natuurbescherming. Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) beschrijft de stand van zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De Wet natuurbescherming moet op 1 januari 2017 in werking treden en vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De nieuwe wet volgt […]