landwerk logo

Nieuws

Provincies stemmen in met PAS

Alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met...
Lees meer

Steeds meer grote zonneparken

In een groot aantal gemeenten bestaan plannen voor de aanleg van een zonnepark. De komende tijd komen er op 28 plekken dergelijke parken, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst...
Lees meer

Onderzoek naar effecten van windturbines op kusteconomie

De regering moet de effecten onderzoeken die windturbinevelden dichtbij de kust hebben op de werkgelegenheid en de economie van kustgemeenten. Een motie van deze inhoud nam de...
Lees meer

Provincie Overijssel dient zienswijze in voor rijksvisie Ondergrond

Opsporing en winning van schaliegas, afvalwaterinjectie en opslag van (afval)stoffen in zoutcavernes moeten deel uitmaken van een milieuonderzoek (MER) dat het rijk uitvoert om te...
Lees meer

Studiemiddag BIZ-model: recreatiesector investeert samen met gemeente

Steeds meer recreatieondernemers willen samen met de gemeente investeren in de omgeving. Hierdoor verbetert bijvoorbeeld de promotie en infrastructuur van het gebied. In enkele...
Lees meer

Ministerie EZ wil sneller internet in buitengebied bevorderen

Gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de mogelijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kosten voor het aanleggen van een...
Lees meer

“Veluwe verdient status als Werelderfgoed”

De Veluwe moet weer vakantiebestemming nummer één worden, volgens verschillende natuur- en recreatieorganisaties in Gelderland. Een status als Werelderfgoed zal daar bij helpen....
Lees meer

Ruim 40 organisaties steunen Zuid-Hollands Natuurmanifest

In minder dan 3 weken tijd hebben ruim 40 organisaties hun steun uitgesproken voor het Natuurmanifest in de provincie Zuid-Holland. In het manifest wordt gepleit voor een...
Lees meer

Nieuwe uitvoeringsorganisatie landelijk gebied Drenthe en Groningen

Vanaf 1 maart 2015 werken de provincies Drenthe en Groningen nauw samen wat betreft de uitvoering van beleid in het landelijk gebied. De provincies hebben hiervoor een...
Lees meer

Rijk bepaalt aantal en plaats windmolens in de Veenkoloniën

In de provinciale Gebiedsvisie Drenthe waren drie gebieden geschikt voor windmolens. Het Rijk voegt daar met een nieuw voorstel twee gebieden aan toe. Het windpark De Drentse...
Lees meer

Rijk en provincies werken aan maatschap-
pelijke uitvoeringsagenda Natuurvisie

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken informatie over de maatschappelijke uitvoeringsagenda Natuurvisie die Rijk en provincies...
Lees meer

Postcode Loterij geeft 13,5 miljoen voor deltanatuur

Een coalitie van zes organisaties gaat het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet in ere herstellen. Pal onder Rotterdam ontwikkelen zij op de grens van rivier en zee...
Lees meer

Landschapsdiscussie op startbijeenkomst Jaar van de Ruimte

15 Januari is het Jaar van de Ruimte van start gegaan. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ wordt in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland...
Lees meer

Handreiking provincie Utrecht voor vrijkomende agrarische bedrijven

Met een praktische handreiking helpt de provincie Utrecht gemeenten en particulieren om creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische gebouwen en...
Lees meer

Bedrijven gaan humuszuur uit water terugwinnen

Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf Vitens gaan wereldwijd drinkwaterbedrijven helpen met het terugwinnen van humuszuur. Nu worden humuszuren bij de ontkleuring van drinkwater...
Lees meer

Landwerk 6 over PAS en Nationale Parken

Ook vlakbij de meeste beschermde natuurgebieden mogen veehouderijen in 2015 weer uitbreiden. Want, zo staat in de Programmatische Aanpak Stikstof, tegelijkertijd gaan we ook de...
Lees meer