Provinciale omgevingsvisies in Landwerk #1

Het rijk gaat aan de slag met een Nationale Omgevingsvisie. De gemeenten stellen hun eigen gemeentelijke omgevingsvisie op. En als middenlaag mogen ook de provincies hun eigen omgevingsvisie opstellen. Provincies kunnen in een omgevingsvisie eigen accenten leggen en prioriteiten stellen. En dat doen ze blijkt uit een rondgang langs drie provincies. Dit is een van […]

“Het moet totaal anders met de landbouw in Nederland.”

Onderstaande visie is opgesteld door ex-gedeputeerde van Utrecht Bart Krol, op verzoek van het platform Wij maken Nederland. Het bevat een heldere oproep aan het kabinet: (1) maak werk van alleen nog maar grondgebonden veehouderij, (2) verhoog de eisen voor dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven, en (3) perk de productie van mest drastisch […]

Heeft u vertrouwen in de agrarische grondmarkt?

Landbouwgrond

Terwijl de prijzen van landbouwproducten amper stijgen, is dat voor de agrarische grond wel het geval. Dit overstijgt zelfs de inflatie. De huidige prijzen zijn zo hoog dat de investering niet of nauwelijks is terug te verdienen met de landbouwproductie. Wat maakt de grondmarkt in Nederland nu zo aantrekkelijk en hoe worden die investeringen onderbouwd? […]

Presentatie unieke roman over burgerparticipatie

Steeds vaker mogen burgers meepraten over de inrichting en uitvoering van grote overheidsprojecten. Veel minder vaak wordt in beeld gebracht hoe burgers dat eigenlijk aanpakken en beleven.  Daarom schreef Sonja van der Arend een roman over, voor én met burgers die participeerden bij Ruimte voor de Rivier-projecten langs de IJssel. Op 20 mei presenteert van […]

Boek over ’the making of’ Park Lingezegen

De organisatie van Park Lingezegen werkte vijf jaar hard om het ‘grootste landschapspark van Nederland’ neer te zetten. En dat is gelukt: de basis van Park Lingezegen ligt er. Een prestatie om trots op te zijn. En om te markeren. We maakten daarom een koffietafelboek dat ’the making of’ Park Lingezegen beschrijft. Het boek vertelt […]

Voorjaarsbijeenkomsten Nu al Eenvoudig Beter

Landwerk organiseert dit voorjaar weer drie praktijkbijeenkomsten voor het programma Nu al Eenvoudig Beter. 26 mei: Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten? Stadslabs nemen initiatieven voor plekken waar vraagstukken blijven liggen omdat gemeenten er niet meer aan toe komen. In een ontmoeting tussen stadslabs en gemeenten gaan we nader in op de relatie tussen deze […]

Nieuwe uitvoeringsorganisatie landelijk gebied Drenthe en Groningen

Vanaf 1 maart 2015 werken de provincies Drenthe en Groningen nauw samen wat betreft de uitvoering van beleid in het landelijk gebied. De provincies hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgezet dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van natuur- en landschapstaken in de twee provincies. De nieuwe uitvoeringsorganisatie is opgezet naar aanleiding van de opheffing van de […]

Handreiking provincie Utrecht voor vrijkomende agrarische bedrijven

Met een praktische handreiking helpt de provincie Utrecht gemeenten en particulieren om creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische gebouwen en erven. Dat agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen, is een onvermijdelijk gevolg van de schaalvergroting in de landbouw. Eigenaren zoeken naar nieuwe gebruiksvormen, zoals een extra woning, zorgvoorziening of een bedrijf. Provincie Utrecht […]

Kabinet stemt in met tiende tranche van Crisis- en herstelwet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw). Hierbij mogen gemeenten voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving. In deze tranche wordt geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte. In de tiende tranche van […]

Seminar Tijdelijk bestemmen

Landwerk organiseert op 11 november een seminar over het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Deze gebieden kunnen een tijdelijke andere functie krijgen met een maatschappelijke én economische meerwaarde tot gevolg. Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de belangstelling van grondeigenaren, zoals gemeenten […]

Nieuw boek voor ruimtelijk planvormers

Landwerk brengt deze week samen met Hogeschool Van Hall Larenstein een nieuw boek uit over praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. In de loop van de jaren zijn veel onderzoeksmethoden ontwikkeld om de stedelijke en landschappelijke ruimte te analyseren. Want: wie een inrichtingsplan maakt voor een park, plein, stadsdeel of groengebied, moet eerst op onderzoek […]

Mobiliteit in agrarische grond noodzakelijk

Meer dan zeventig agrarische grondexperts hebben op 2 juli bij Rabobank Nederland met elkaar gediscussieerd over wat nodig is om beweging te krijgen in de agrarische grondmarkt. Dit heeft geresulteerd in de “Verklaring van de Croeselaan” met vijf statements die het Ministerie van Economische Zaken in ontvangst heeft genomen. De verklaring is ondertekend door de […]

Ruimtemettoekomst.nl: inspiratie voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Deze week is de website ruimtemettoekomst.nl online gegaan. De website moet gebruikers inspireren om stad en land duurzamer en mooier te maken. De site reikt principes aan voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en biedt informatie over inhoudelijke thema’s als bodem en water, hulpmiddelen in planprocessen en meer. Ruimtemettoekomst.nl is het resultaat van de samenwerking tussen een […]

NAEB-bijeenkomst: naar één integraal advies voor gemeenten

Het zou een stuk overzichtelijker worden als gemeenten bij de beoordeling van een ruimtelijk plan ondersteunt worden door één integraal advies. De Groningse adviesorganisatie Libau laat zien dat dit kan tijdens de volgende bijeenkomst van Nu al eenvoudig beter op 20 februari. U kunt zich nu aanmelden! Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan krijgt […]

Deltaprogramma Kust presenteert Nationale Visie Kust

Het Deltaprogramma Kust heeft in september de Nationale Visie Kust gepresenteerd, een kompas voor het toekomstige werk aan de kust. Doel is de kust op de lange termijn veilig, economisch sterk en aantrekkelijk te houden. In de visie gaat bescherming van het achterland tegen zout water samen met ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke functies zoals cultuur, […]